Get Adobe Flash player

WITAM NA MOJEJ STRONIE


7 x TURYSTYKA

1. TURYSTYKA to istotny sektor gospodarki naszego kraju i regionu.

Turystyka należy do najbardziej rentownych dziedzin gospodarki, dodatkowo dających impuls rozwojowy wielu innym sektorom rynku. Dochód PKB z turystyki przewyższa ten, który uzyskujemy z rolnictwa, leśnictwa, górnictwa i hutnictwa razem wziętych. Dodatnie wpływa na bilans płatniczy, gwarantuje podatkowe wpływy do budżetu i zmniejszenie bezrobocia.

Należy:

• Traktować turystykę jako sektor gospodarki;

• Jasno określić przyjazną "politykę turystyczną" zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

• Ustanowić spójne i prorozwojowe zasady formalno - prawne dla turystyki w Polsce – potrzebna jest modyfikacja ustaw "o usługach turystycznych" i "o Polskiej Organizacji Turystycznej" lub nowa jednolita ustawa "o turystyce".

2. TURYSTYKA to rozwój i przyszłość naszego regionu.

Turystka to obrót pieniędzmi. Turyści są nośnikiem popytu na wszelkiego rodzaju usługi i atrakcje. Rozwój turystyki powoduje rozszerzanie usług noclegowych, gastronomicznych, transportowych i innych. Dzięki temu powstają nowe przedsięwzięcia gospodarcze i miejsca pracy. Turystyka może być motorem napędowym rozwoju całej regionalnej gospodarki.

• Zależy mi na rozszerzaniu oferty turystycznej regionu zachodniopomorskiego. Preferuję podejście produktowe zmierzające do kreacji oferty i rozbudowy infrastruktury przeciwdziałającej sezonowości w turystyce;

• Chcę wspierać procesy powstawania produktów turystycznych oraz promocji regionu;

• Będę działał na rzecz poprawy komunikacyjnej regionu zarówno w obrębie województwa, jak i połączeń z innymi regionami.

3. TURYSTYKA to przedsiębiorcy, nowe firmy i inwestycje.

Potencjałem naszego regionu są ludzie, którzy chcą działać w szeroko rozumianych usługach turystycznych i mają na to swoje pomysły.

• Opowiadam się za tworzeniem warunków pobudzających inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rewitalizowanie cennych obiektów zabytkowych i poprzemysłowych, atrakcyjnych turystycznie;

• Chcę tworzyć warunki zachęcające przedsiębiorców do rozwijania działań w regionie zachodniopomorskim. Stawiam na pobudzanie indywidualnych inicjatyw i kreatywność gospodarczą w sektorze usług turystycznych;

• Uważam, że należy stworzyć system gwarantujący turystyce efektywny dostęp do środków finansowych, w tym do środków unijnych na rozwój tego sektora gospodarki.

4. TURYSTYKA to szansa dla lokalnych społeczności.

Turystyka stanowi element kultury współczesnego życia, jest czynnikiem przemian kulturowych. To szansa na wykreowanie aktywnego trybu życia, zdrowej kuchni, lokalnych ofert i produktów. Wpływa na aktywizację zawodową ludności również na terenach, na których inne możliwości tworzenia miejsc pracy są ograniczone, a szczególnie na terenach wiejskich Nie do przecenienia jest jej wkład w proces wychowawczy poprzez poznanie i ochronę dóbr kultury i środowiska naturalnego. Uważam, że turystyka może odgrywać ogromną rolę w edukacji dzieci i młodzieży ucząc nie tylko historii, geografii, poszanowania środowiska naturalnego ale również patriotyzmu i tolerancji.

5. TURYSTYKA to dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

Turystyka pozytywnie wpływa na kształtowanie świadomości ekologicznej pozostając z nią w bardzo silnym związku. Przyczynia się do prawidłowego zagospodarowania środowiska naturalnego. Walory przyrodnicze pozostają wciąż największą atrakcją turystyczną, która przyciąga odwiedzających. Opowiadam się za dbałością o zachowanie środowiska naturalnego. Chcę dążyć do zachowania równowagi pomiędzy inwestycjami, a środowiskiem naturalnym, tak aby rozwój opierał się na rozsądnych przepisach dotyczących terenów zielonych.

6. TURYSTYKA to nowe miejsca pracy i szansa dla ludzi młodych.

Turystyka daje w Polsce pracę dla blisko miliona osób, a każde miejsce pracy w turystyce generuje kolejne miejsca pracy dla 3-4 osób w infrastrukturze towarzyszącej. Efektywne zarządzanie ruchem turystycznym prowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy, a to z kolei generuje potrzebę przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr dla turystyki. Tylko wykwalifikowane kadry będą w stanie odpowiednio zarządzać ruchem turystycznym i wcielać w życie pomysły mające na celu rozwój tego sektora. Chciałbym wspierać rozwój systemu szkolenia kadr oraz tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze turystyki.

7. TURYSTYKA to współdziałanie i partnerstwo.

Dobra współpraca i partnerstwo dają efekt synergii, jaki zachodzi przy połączeniu potencjału władz, kreatywności i motoryki przedsiębiorców z pewną mądrością społeczną, którą dysponują organizacje pozarządowe.

• Turystyka to przede wszystkim domena regionów gdzie powstają produkty turystyczne i realizuje się przedsięwzięcia. Należy stworzyć system jednoczenia sił i środków krajowych, regionalnych i lokalnych, kumulujący istniejący potencjał, wyzwalający i wspierający nowe inicjatywy – prowadzący do integracji działań na rzecz rozwoju turystyki;

• Chciałbym działać na rzecz wyzwalania aktywności i chęci współdziałania, również finansowego, wśród podmiotów gospodarczych sektora turystyki;

• Opowiadam się za ścisłą współpracą posłów z przedsiębiorcami oraz organizacjami branżowymi sektora turystyki.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY, DZIELENIA SIĘ SWOIMI OPINIAMI I PRZEDSTAWIANIA SWOICH PROPOZYCJI.

Waldemar MIŚKO


Budowa i wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w Karlinie – na żywo


KARLINO – jestem stąd


KARLINO – miejsce z przyszłością